Praca w strefie zagrozenia

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to zdecydowanie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów przeznaczonych do wykorzystywania w strefach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest cenna większość maszyn oraz narzędzi stosowanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do korzystania w przestrzeniach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Również do ostatnia przepisy dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach Unii Europejskiej dzieliły się pomiędzy sobą, co liczyło duże utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Spośród ostatniego sensu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe przepisy i doskonale ułatwiła obieg towarów w Organizacji Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest zagwarantowanie wolnego przepływu towarów gwarantujących znaczny stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń dedykowanych do roboty w dziedzinach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Otwarta Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która wniknęła w mieszkanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną też ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z zmiany dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa działalności w znaczeniach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła obowiązywać do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex