Oznaczanie miejsc zagrozonych wybuchem w przedsiebiorstwie

Ze względu na fakt można stwierdzić, że zdecydowana większość maszyn, a także urządzeń jest przeznaczona do wykonywania pracy we wszystkich kopalniach węgla kamiennego, w których pojawia się lub może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu oraz pyłu węglowego. Oto dyrektywa 94/9/WE, która odnosi się do wszelkich zagrożeń wybuchem. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo wymaga oznaczenia stref oraz urządzeń przeznaczonych do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem, niezbędne będzie wykonanie ex przez profesjonalistów z bhp.

zawory dozująceZawory dozujące GRUPA WOLFF

W marcu 1994 roku Parlament Europejski razem z Radą wcieliły w życie dyrektywę nowego podejścia 94/9/WE dotycząca ujednolicenia przepisów prawnych państw, które są członkami dotyczących urządzeń oraz systemów ochronnych, które są przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest określana dyrektywą ATEX. Wykonując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej dyrektywy jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów, zapewniających niezwyklej wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Aczkolwiek opisana dyrektywa nie była pierwszym krokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w UE. Od prawie dwóch dekad obowiązywało kilka dyrektyw tzw. starego podejścia, które dotyczyły wolnego handlu produktami zapisanymi obecnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w życie 1 lipca 2003 r., zastępując tym samym dyrektywy starego podejścia, dotyczące maszyn elektrycznych, które były przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem na powierzchni oraz dyrektywę, która dotyczyła maszyn elektrycznych przeznaczonych do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem w dole kopalni gazowej. Procedury oceny zgodności przeprowadzane na podstawie starego podejścia dotyczyły jedynie maszyn elektrycznych, które musiały spełnić wszystkie jasno zapisane wymagania bezpieczeństwa. Badania udowodniły, że maszyny elektryczne stanowią źródło zapłonu tylko w połowie wypadków. Dyrektywa ATEX 94/9/WE od 1 lipca 2003 roku jest jedyną najstosowniejszą dyrektywą, która zapewnienia bezpieczeństwo w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem przyjętą we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.