Kasa rejestrujaca w 2015

Erp comarchComarch ERP | Systemy ERP | POLKAS

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód pragnie być poddawana okresowemu przeglądowi. Przecież w niniejszym sukcesu omawiany przegląd wymaga być spełniony najpóźniej dwa lata od niedawnego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w skalach od 100 do 200 złotych wraz z dostępem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej pochodzi z prawych przepisów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w istocie warunków stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z prawem, a dokładnie z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej znane jest jako nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą opcją dla co dwuletniego przeglądu jest wykonywanie go co roku. Świadcząc o przeglądzie kas rejestrujących, należy także dbać o nazwaniu odpowiedniego terminu, co wystawia się na bazie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy terminy opisane w majach dokonują się z terminem tego dnia w minionym miesiącu, który mówi pierwszemu dniowi terminu, a gdy takiego dnia w minionym miesiącu nie było - w minionym dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej leży na osobie korzystającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z nowego przeglądu powinien poinformować serwisanta o konieczności wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w okresie 5 dni z dnia przygotowanego przez użytkownika kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 zdecydowania w historii kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede wszystkim: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci oraz stan akumulatorów. W sensie uniknięcia narażania się na kary ze perspektywy Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.